پرسنل معاونت

مسئول اموراداری

نام: احسان

 

 

نام خانوادگی: افکار

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد امار

پست الکترونیک: ehsan_afkar@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 1240

تلفن مستقیم:32381240

 

مسئول دفتر معاونت

نام: مرضیه

 

 

نام خانوادگی: آخوندی

مدرک تحصیلی: کاردانی

پست الکترونیک: akhoundi_1358@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 1200

تلفن مستقیم:32381200

 

کارشناس مسئول امورپژوهشی

نام: سارا

 

 

نام خانوادگی: سرچاهی

مدرک تحصیلی: مهندسی برق الکترونیک

پست الکترونیک: sarchahi@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 1231

تلفن مستقیم:32381231

 

مسئول IT  معاونت ورابط روابط عمومی

نام: ابوالفضل

 

 

نام خانوادگی: کامرانی فرد

مدرک تحصیلی: مهندسی کامپیوتر/نرم افزار

پست الکترونیک: kamranifard@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 1212

تلفن مستقیم:32381212

 

کارشناس مرکزکوهورت

نام: مریم

 

 

نام خانوادگی: علی آبادی

مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری

پست الکترونیک: @bums.ac.ir

تلفن داخلی: 1215

تلفن مستقیم:32381215

 

کارشناس امورپژوهشی

نام: ام البنین

 

 

نام خانوادگی: حسینی

مدرک تحصیلی: کارشناس آمار

پست الکترونیک: karbor_1364@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 1232

تلفن مستقیم:32381232

 

کارشناس امورپژوهشی

نام: مریم

 

 

نام خانوادگی: افشاری

مدرک تحصیلی: کارشناس

پست الکترونیک: @bums.ac.ir

تلفن داخلی: 1239

تلفن مستقیم:32381239

 

کارشناس  امورپژوهشی

نام: مریم

 

 

نام خانوادگی: قربانی

مدرک تحصیلی: کارشناس

پست الکترونیک: @bums.ac.ir

تلفن داخلی: 1211

تلفن مستقیم:32381211

 

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

نام: زهره

 

نام خانوادگی: پورپیر

مدرک تحصیلی: کارشناسی

پست الکترونیک: Zohre.poorpir@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 1233

تلفن مستقیم:32381233

 

کارشناس مرکزرشد فناوری سلامت و دفتر ارتباط با صنعت وجامعه

نام: حسین

 

نام خانوادگی: الهی شیروان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست الکترونیک: Incubator@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 1217

تلفن مستقیم:32381217

 

کارشناس امورمالی

نام: عبدالبصیر

 

نام خانوادگی: بشتالم

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

پست الکترونیک: @bums.ac.ir

تلفن داخلی: 1237

تلفن مستقیم:32381237

 

کارپردازمعاونت

نام: حسن