دستورالعمل های تالیف وترجمه

دستورالعمل تأليف و ترجمه كتاب

ماده 1) به‌منظور حمايت ازتاليف‌كتب وترجمه منابع علمي و معتبر و مورد نياز دانشجويان كه براساس سرفصل دروس مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي در رشته‌هاي علوم پزشكي تدوين شده باشد، كميته‌اي تحت عنوان كميته تاليف و ترجمه كتاب در دانشگاه تشكيل مي‌شود كه مسئوليت مستقيم آن برعهده معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه است. هدف از تشكيل كميته تأليف و ترجمه بررسي امور مربوط به تأليف و ترجمه و ارزيابي صلاحيت انتشار آثار علمي، درسي و كمك درسي در زمينه علوم پزشكي مي باشد. هر اثر ارزنده علمي در زمينه علوم پزشكي كه از طرف اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند جهت ارزيابي و چاپ پيشنهاد مي شود بايد به تصويب اين كميته رسيده و مراحل مندرج در آئين نامه كميته تاليف و ترجمه دانشگاه علوم پزشكي بيرجند را طي نمايد.

تبصره : درخصوص مواردي كه ارائه دهنده اثر هيچگونه رابطه استخدامي با دانشگاه نداشته باشد، موضوع در كميته تأليف و ترجمه مطرح و با نظر كميته اقدام خواهد شد.

ماده 2 ) كليه آثار تاليف و ترجمه ، گردآوري و خلاصه سازي كه با آرم دانشگاه علوم پزشكي بيرجند انتشار مي يابند بايد قبل از انتشار توسط مولف يا مترجم به كميته تاليف و ترجمه ارائه شوند تا مجوز استفاده از آرم دانشگاه براي آنان صادر شود.در غير اين صورت مسئوليت حقوقي و قانوني استفاده از آرم دانشگاه برعهده مولف يا مترجم است.

ماده 3 ) تعاريف برخي از اصطلاحات به كار رفته در اين آيين‌نامه به شرح زير است:

تاليف : اثري است كه توسط شخص يا اشخاص حقيقي درباره موضوعي خاص مرتبط با علوم پزشكي، تنظيم و نگارش مي‌يابد كه معمولاً در پديد آوردن چنين اثر از فكر و انديشه ديگران نيز استفاده مي‌شود.

1-    حجم و تعداد صفحات كتب تاليفي با فونت 12 و قطع وزيري ( 18 سطري )بايد معادل  حداقل 100 صفحه باشد به شرط آنكه بيش از 20% حجم كتاب مربوط به تصاوير و جداول نباشد.

2-      تعداد رفرنس يك كتاب تاليفي حداقل 20 رفرنس خواهد بود كه حداقل 5 رفرنس از نويسندگان كتاب و رفرنسهاي ارائه شده توسط نويسنده بايد حاصل پژوهش هاي   original article   باشد و در متن كتاب به نتايج اين پژوهشها رفرنس داده شده  باشد.

تبصره 1  : در 100 صفحه بعدي به ازاي هر 100 صفحه اضافه شده 10 رفرنس  به رفرنس ها اضافه گردد.

تبصره 2 : 50% منابع مي بايست  از مقالات  original article باشد كه در طي 10 سال اخير چاپ شده باشد.

موضوع كتاب : بايد در حيطه ي تخصصي و يا  در حيطه ي پژوهشي مولف باشد.

. در صورتي كه شرط فوق لحاظ نشده باشد كتاب « گردآوري » تلقي شده و مشمول مقررات خاص آن خواهد بود .

ترجمه: اثري است كه مستقيما از زبان هاي خارجي به زبان فارسي يا بالعكس با حفظ اصالت متن اصلي برگردانده شود.

تدوين (گردآوري): اثري است كه از طريق گردآوري مطالب علمي از كتاب ها يا مقالات به گونه اي منسجم پديد آمده باشد.

ماده 4) شرح وظايف كميته تاليف و ترجمه:

· بررسي و ارزيابي درخواست هاي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي جهت تاليف يا ترجمه در زمينه علوم پزشكي

· بررسي اثر از لحاظ محتوا و تأييد نوع اثر با توجه به تعاريف پيش گفته در ماده 3

· تعيين داور جهت بررسي كارشناسانه آثار مذكور

· تصميم گيري نهائي در مورد حمايت از چاپ اثر

· كميته تاليف و ترجمه مي تواند براي گروه هاي باليني وگروه هايي كه كتاب درسي ندارند يا كتابهاي درسي آنها محدود است به محققين پيشنهاد تاليف (ودرشرايط خاص حسب ضرورت ترجمه كتاب) بدهد.بطوري كه افراد واجد شرايط در هر گروه بصورت دسته جمعي كتابي را تاليف نمايند.

ماده 5 ) تركيب اعضاء كميته تاليف و ترجمه عبارتست از: رئيس دانشگاه، معاون تحقيقات و فناوري، مدير پژوهشي، كارشناس مسئول تاليف و ترجمه، نمايندگان دانشكده‌ها (پزشكي 2 نفر و بقيه دانشكده‌ها يك نفر عضو هيأت علمي به پيشنهاد رؤساي دانشكده‌ها و تائيد معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه)، معاون آموزشي دانشگاه يا نماينده ايشان كه بايد از اعضاي هيئت علمي دانشگاه باشد، رئيس كتابخانه مركزي، رئيس اداره آمار و فن آوري اطلاعات، دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه كه توسط معاون تحقيقات و فناوري انتخاب مي‌شوند (ترجيحاً از بين كساني انتخاب شوند كه صاحب تاليف يا ترجمه باشند).

ماده 6) اعضاي كميته تاليف و ترجمه با پيشنهاد معاون تحقيقات و فناوري و با حكم رياست دانشگاه به مدت 2 سال انتخاب مي‌شوند.

ماده7) اعضاي كميته موظفند پس از طي مراحل داوري كتاب، كتاب تاليفي، گرد آوري يا ترجمه شده را بررسي و در جلسات كميته كه به دعوت معاونت تحقيقات و فناوري برگزار مي‌شود شركت و نظريه خودشان را اعلام نمايند.

ماده 8) ويژگي هاي مورد لزوم كتاب ها تاليفي و تدويني:

o فهرست مطالب در ابتداي كتاب آورده شود.

o نمايه (ايندكس )در انتهاي كتاب آورده شود.

o ترجيحا منابع مورد استفاده در پايان هر فصل ارائه شود.

o كليه اصطلاحات لاتين معادل يابي شده و در زير نويس ارائه گردد.

o منابع بر اساس (معاهده هاروارد) نوشته شود.

o ترجيحاً در ابتداي هر فصل اهداف مربوطه و در انتهاي آن خلاصه مطالب آورده شود.

o منابع مربوط به شكل ها ، جداول يا نمودارها در زير نويس آنها ذكر شود.

O وضعيت كتاب از نظر تاليف، تدوين و يا ترجمه مشخص شود و از ذكر مواردي مثل گرد آوري و ترجمه و يا تاليف و ترجمه و ... خود داري شود.

o درخصوص كتابهاي آموزشي، ارائه سؤالات استاندارد در پايان هرفصل ضروري است.

ماده 9) مراحل ارائه كتاب تاليفي يا تدويني :

O ارائه درخواست تاليف يا تدوين كتاب و تكميل فرم مربوطه از سوي عضو هيأت علمي يا غير هيأت علمي و ارائه آن به حوزه معاونت تحقيقات و فناوري جهت بررسي مقدماتي آن و تأييد ضرورت تأليف يا گردآوري كتاب

O در موارد تاليفي مولف مي تواند پرپوزال تاليفي كتاب (سايت دانشگاه-معاونت تحقيقات - قسمت فرم ها) تكميل گردد و پس از بررسي ضرورت تاليف در كميته تاليف و ترجمه فرايندتكميل پرپوزال تاليف مشابه پروپوزال طرح تحقيقاتي انجام خواهد گرفت.كه بر اين اساس حق الزحمه تاليف در قالب طرح ارائه شده قابل پرداخت خواهد بود.    

o ارائه اثر تأليفي يا تدويني بصورت نسخه الكترونيك به همراه فرم تكميل شده درخواست تأليف كتاب توسط متقاضي به كميته تأليف و ترجمه، ضمناً مستندات لازم جهت بررسي كتاب از جمله سرفصل دروس، موارد انطباق با آيين نامه و طرح درس هاي وزارت متبوع و ساير مدارك مورد نياز كميته تاليف و ترجمه نيز بايد ضميمه گردد.

o كميته تاليف و ترجمه پس از دريافت نسخه نهايي كتاب موظف است ظرف مدت 15 روز از تاريخ وصول نسخه، مراحل اداري را انجام داده و كتاب را جهت بررسي اوليه به اعضاء كميته ارسال نمايد و جهت تعيين داور در اولين جلسه كميته تأليف و ترجمه مطرح نمايد. كميته در نخستين جلسه خود براي كتاب تعيين داور خواهد كرد و داوران 3 هفته فرصت دارند كه نتايج داوري خود را در قالب فرمهاي مخصوص به كميته تحويل نمايند.

o نتايج داوري حداكثر ظرف مدت 3 روز به مولف يا مترجم عودت داده شده و ايشان نيز 2 ماه فرصت دارند تا پس از رفع نواقص كتاب را در فرمت نهايي جهت مذاكرات چاپ به كميته باز گردانند.

o بررسي مجدد كتاب در كميته تاليف و ترجمه از نظر اصلاحات انجام شده

o در صورت مثبت بودن ارزيابي ارائه تائيديه علمي و مجوز استفاده از آرم دانشگاه در جلد كتاب

تبصره 1 ) در صورتي كه ارائه فرمت نهايي كتاب به دليل غير موجه به تشخيص كميته بيش از 2 ماه از زمان مقرر، به تأخير افتد كميته هيچگونه حمايتي در مورد كتاب نخواهد داشت.

تبصره 2 ) حداقل حجم كتاب تأليفي با فونت 12 و قطع وزيري (18 سطري) بايد معادل 100 صفحه باشد به شرط آنكه بيش از 20% كتاب مربوط به تصاوير و جداول نباشد. در موارد خاص تصميم گيري برعهده كميته تأليف و ترجمه است.

تبصره 3 ) در موارد كتاب هاي اطلس، محدوديتي از نظر تعداد تصاوير و جداول وجود ندارد.

تبصره 4 ) براي تأليف حداقل 20 منبع و براي گردآوري حداقل 10 منبع ذكر گردد. در خصوص تأليف حداقل 5% از منابع از آثار نويسنده باشد.

ماده 10) مراحل ارائه كتاب ترجمه :

o ارائه درخواست ترجمه از سوي عضو هيأت علمي و غير هيأت علمي به همراه فرم تكميل شده ترجمه كتاب جهت بررسي مقدماتي آن و تأييد ضرورت ترجمه كتاب

o استعلام درخصوص ترجمه كتاب از وزارت متبوع و ساير دانشگاهها و در صورت تأييد كميته استعلام در خصوص سابقه ترجمه كتاب از وزارت متبوع

o دريافت پاسخ استعلام حداكثر تا يكماه پس از درخواست و اطلاع به مترجم جهت شروع ترجمه كتاب در صورت تكراري نبودن اثر

o در صورت تصويب كتاب ، مترجم موظف است حداكثر 2 ماه بعد از اخذ موافقت كميته، نسبت به تحويل ترجمه حداقل 2 فصل از كتاب كه كمتر از 25% حجم كتاب نباشد همراه با متن اصلي اقدام نمايد.

o تعيين داور توسط كميته تاليف و ترجمه. از داوران انتظار مي رود حداكثر ظرف مدت 1 ماه نسبت به تكميل فرم داوري و ارسال آن به كميته اقدام نمايند.

تبصره 1) در صورتي كه در طي مدت مقرر، نظرات داوري به كميته تحويل نشده باشد، جهت پيشگيري از به تأخير افتادن فعاليت نويسنده، كميته نسبت به انتخاب داور جايگزين اقدام خواهد نمود.

تبصره 2) اگر كتاب ايراد ترجمه اي جدي داشته باشد لازم است مترجم نسبت به معرفي ويراستار مجرب مورد تاييد خود به كميته اقدام نمايد تا زير نظر ايشان ترجمه بطور كامل بازنگري گردد. بديهي است حق الزحمه ويراستار از ميزان حق الترجمه كتاب كسر خواهد گرديد.

o بررسي نظر داوران توسط كميته و اعلام نظرات آنها به مترجمين جهت اصلاح. مترجم موظف است حداكثر پس از 4 ماه كل كتاب را جهت داوري نهايي به كميته تحويل نمايد. كل كتاب براي داوري نهايي به داوران ارسال مي گردد و انتظار مي رود داوران حداكثر در مدت 2 ماه نسبت به اعلام نظرات خود به كميته اقدام نمايند.

تبصره 3) يك ماه پس از اتمام زمان قيد شده كميته هيچگونه حمايتي در مورد كتاب نخواهد داشت، مگر در شرايط استثنايي و به تشخيص و صلاحديد اكثريت اعضا.

o بررسي مجدد كتاب از نظر اصلاحات انجام شده در كميته تاليف و ترجمه

o در صورت مثبت بودن ارزيابي ارائه تائيديه علمي و مجوز استفاده از آرم دانشگاه در جلد كتاب

تبصره 4) در خصوص كتاب هاي ترجمه شده، نبايد بيش از 3 سال از تاريخ آخرين ويرايش متن كتاب اصلي گذشته باشد. تشخيص در اين مورد به عهده كميته تأليف و ترجمه مي‌باشد.

تبصره 5) براي پذيرش آثار ترجمه‌اي ارائه حداقل يك چهارم از حجم اثر (مشروط به اينكه از يك فصل كمتر نباشد) و براي تأييد نهايي اثر ترجمه شده تأييد حداقل يك داور كافي است.

تبصره 6) در صورتي كه فعاليت متقاضي ترجمه در هر يك از مراحل مذكور متوقف شود بايد مراتب انصراف و علت آن كتاب ها به كميته اعلام گردد.

تبصره 7) در صورت ترجمه كتاب توسط دانشجويان ، يكي از اعضاي هيأت علمي و يا غير هيأت علمي كار نظارت بر ترجمه كتاب را برعهده گرفته و كليه مكاتبات اداري با استاد ناظر ( عضو و هيأت علمي و غير هيأت علمي ) صورت مي گيرد.

تبصره 8) در مورد كتابهاي ترجمه لازم است در فواصل معين ، گزارش پيشرفت كار از مترجمين اخذ گردد و حداكثر ظرف مدت تعيين شده در فرم پيشنهادي اوليه كل ترجمه تحويل گردد.

تبصره 9) در مورد كتابهاي ترجمه بايد توجه داشت كه در زمان در خواست، از چاپ مورد نظر اصل كتاب ترجمه اي به بازار ارائه نشده باشد. اين موضوع با استعلام از گروه تخصصي مربوطه براي اعضاي كميته مشخص خواهد شد.

تبصره 10) حداقل حجم كتاب ترجمه با فونت 12 و قطع وزيري (18سطري) بايد معادل 100 صفحه باشد.

تبصره 11) درصورتي كه مترجم براي ترجمه متن از نويسنده اصلي كتاب مجوز رسمي در اختيار داردلازم است كپي آن را ضميمه نمايد.

ماده 11) مراحل ارائه كتاب تدويني (گردآوري و چكيده )

1) تهيه چكيده از متون اصلي كتاب هاي معتبر علمي بلامانع است

2) تمامي بندهاي مربوط به بخش ترجمه در اين مورد نيز مصداق دارد

3) ميزان حمايت از چكيده حداكثر 50% حق التأليف به تشخيص كميته تاليف و ترجمه خواهد بود

ماده 12) با عنايت به اينكه دانشگاه فاقد چاپخانه مي‌باشد آثار تأليفي و ترجمه‌اي با مشاركت ساير ناشرين به مرحله چاپ و نشر مي‌رسند لذا صاحبان اثر مي توانند به تعيين و معرفي ناشري براي مشاركت در چاپ و
نشر بپردازند.

ماده 13) نحوه پرداخت حق‌الترجمه و حق‌التاليف:

الف) با اصلاح بند 8  مصوبات هيأت امناء دانشگاه مورخ 16 و 26/11/91 در راستاي تشويق و ترغيب اعضاي هيأت علمي و محققين و غير هيات علمي همتراز ارشد در خصوص نگارش كتاب به شرح ذيل مي گردد:

مرتبه علمي

حق الزحمه ( ريال )

استاد

160.000

دانشيار

140.000

استاديار و همتراز

120.000

مربي و همتراز

100.000

مربي آموزشيار

80.000

كارشناس

60.000

ب) با اصلاح بند 23 مورخ 8/4/92 هيئت امناء به شرح ذيل موافقت گرديد.

مرتبه علمي

ترجمه هر كلمه (ريال)

گردآوري هركلمه (ريال)

تأليف هر كلمه (ريال)

مربي

130

320

645

استاديار

160

390

780

دانشيار

195

455

910

استاد

230

520

1050

 

پ) طبق قوانين و مقررات استخدامي كشور به شرح ذيل مي باشد :

حق الترجمه

ضريب ريالي ساليانه ÷ 5 = مبلغ حق الترجمه هر كلمه متون خارجي به فارسي

ضريب ريالي ساليانه ÷ 3 = مبلغ حق الترجمه هر كلمه متون فارسي به خارجي

حق التأليف

ضريب ريالي ساليانه ÷ 4 = مبلغ حق التأليف هر كلمه متون فارسي

ضريب ريالي ساليانه ÷ 3 = مبلغ حق التأليف هر كلمه متون خارجي

تبصره : هرگاه كميته تأليف و ترجمه تجديد چاپ اثري را ضروري بداند، به شرح ذيل اقدام خواهد شد:

الف) هرگاه اثر بدون هيچگونه تجديد نظر دوباره چاپ شود، حق التأليف و حق الزحمه به نويسنده تعلق نمي گيرد در صورتي كه اين اثر با مشاركت دانشگاه چاپ شده باشد، در تجديد چاپ نيز ميزان مشاركت دانشگاه محفوظ خواهد بود.

ب) هرگاه تجديد چاپ همراه با اصلاحات كلي و جامع باشد به طوري كه با نظر كميته بيش از 50% تغيير داشته باشد به نسبت درصد تغيير حق التأليف و يا حق الترجمه پرداخت خواهد شد.

تبصره دستور العمل: مبالغ مندرج در دستورالعمل بسته به تصميم كميته تاليف و ترجمه و منابع مالي دانشگاه در ضرايب 1/1 تا 2 ضرب خواهد شد.

ماده 14) حمايت از يك كتاب تاليفي يا ترجمه شده به شكل‌هاي ذيل مي‌باشد:

الف- پرداخت هزينه‌هاي چاپ كتاب توسط معاونت تحقيقات و فناوري(درمورد كتاب هاي ويژه به تأييد كميته تأليف و ترجمه)

ب- پرداخت حق التأليف و حق الترجمه

ج- خريد تعدادي از كتب از نويسنده تا سقف پنج ميليون ريال با نظر كميته تأليف و ترجمه

د- دادن وام از صندوق پژوهشي با نظر كميته تأليف و ترجمه

ماده 15) در متن قرارداد بايد موارد ذيل لحاظ شود:

الف- نام و آرم دانشگاه در صفحه روي جلد، پشت جلد و عطف كتب درج مي‌گردد.

ب- در شناسه كتاب، نام دانشگاه در كنار نام ناشر قيد مي‌شود.

ج- در مورد كتبي كه دانشگاه در چاپ آن مشاركت مي نمايد، بايد سهم دانشگاه از مقدار فروش كتاب براساس قرارداد با ناشر مشخص باشد و هر 3 ماه يكبار به حساب دانشگاه واريز يا معادل آن كتاب مورد نياز تحويل دانشگاه گردد.

د- چاپ مجدد كتاب تنها با توافق دوجانبه امكان‌پذير است.

هـ - كليه مراحل چاپ و نشر و توزيع كتاب با ناشر مي‌باشد و صاحب اثر و دانشگاه در اين زمينه مسئوليتي ندارند.

و- درخواست هاي چاپ مجدد هر كتاب مشروط به انجام اصلاحات و تغييرات مستخرج از آخرين تحقيقات در متن بوده و پس از تصويب كميته تاليف و ترجمه پذيرفته مي شود .

ز- بايد در صفحات آخر كتاب فهرست كتاب ها منتشره توسط دانشگاه آورده شود.

ماده 16) كميته‌اي سه نفره متشكل از نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه، ناشر يا نماينده ايشان و نيز صاحب اثر يا نماينده ايشان بر حسن اجراي قرارداد نظارت داشته و در صورتي كه در هر مرحله‌اي مشكلي بروز نمايد، توسط اين كميته بررسي و اعلام نظر مي‌گردد و نظر اين كميته پس از بررسي در كميته تاليف و ترجمه و تعيين تكليف نهايي براي طرفين لازم‌الاجرا مي‌باشد.

 


تاریخ به روز رسانی:
1394/10/20
تعداد بازدید:
12025
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal