نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سايت معاونت تحقيقات و فن آورينقشه سايت معاونت تحقيقات و فن آوري
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای معاونت</span>واحدهای معاونت
معاون پژوهش
مدیریت توسعه وارزیابی تحقیقات
مسئول اموراداری
مسئول واحدفناوری اطلاعات
مراکزتحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاههای تحقیقاتی</span>آزمایشگاههای تحقیقاتی
معرفي مركز
مديريت
اعضاي مركز
آيين نامه ها و فرم ها
فرم معرفي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
تجهيزات
تجهيزات آزمايشگاه بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك
تجهيزات آزمايشگاه كشت سلول
تجهيزات آزمايشگاه سلولي مولكولي
تجهيزات آزمايشگاه بيوشيمي و گياهان دارويي
آزمايشگاه ها
آزمايشگاه بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك
آزمايشگاه كشت سلول
آزمايشگاه سلولي مولكولي
آزمايشگاه بيوشيمي و گياهان دارويي
پيوندهاي مرتبط
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
پژوهشكده بوعلي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
آزمايشگاه جامع تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
ارتباط با ما
نظر سنجي
كارگاه هاي آموزشي
سامانه مديريت انبار
توانمندي هاي آزمايشگاه
گزارش هاي تصويري
اخبار و اطلاعيه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدعلم سنجی</span>واحدعلم سنجی
صفحه اصلی واحدعلم سنجی
کتابخانه مرکزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد دکتری پژوهشی</span>واحد دکتری پژوهشی
صفحه اصلی واحد
فرم های واحد
مدارک لازم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد ثبت بیماریها</span>واحد ثبت بیماریها
ثبت سرطان
واحدهای معاونت
معاونين تحقيقات وفناوري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ازمايشگاه جامع تحقيقات</span>ازمايشگاه جامع تحقيقات
آزمايشگاه جامع تحقيقات
امورمالی معاونت
مديريت اطلاع رساني پزشكي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد باليني</span>واحد باليني
صفحه اصلي
مديران حوزه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد رشد</span>واحد رشد
واحدارتباط با صنعت دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد پسا دكتري</span>واحد پسا دكتري
واحد پسا دكتري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي پژوهشي</span>گروه هاي پژوهشي
گروه هاي پژوهشي
تصاوير خبر سالمندان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد توسعه تحقيقات باليني</span>واحد توسعه تحقيقات باليني
صفحه اصلي واحد توسعه تحقيقات باليني
معرفي واحد
برنامه هاي راهبردي
سرپرست واحد
کارشناس واحد
تماس باما
محتواي اموزشي
لينك هاي مرتبط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشاوران واحدي</span>مشاوران واحدي
مشاوران واحد
مشاور
برنامه زمانبندي
مشاوران الكترونيكي
خدمات مشاوره اي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقررات وآيين نامه</span>مقررات وآيين نامه
مقررات وآيين نامه ها
مقررات پژوهشي مشاوره اي
تقدير وتشكر
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحقيقات</span>تحقيقات
سرپرست واحد
كارشناس واحد
معرفي واحد
برنامه راهبردي واحد
مشاوران واحد
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشاوران واحد</span>مشاوران واحد
اسامي مشاوران
برنامه زمانبندي مشاوران
مشاوره الكترونيك
مشاوره
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقررات</span>مقررات
مقررات و آيين نامه ها
مقررات پژوهشي و مشاوره اي
متن تقدير و تشكر از واحد
Collapse پایان نامه هاپایان نامه ها
پایان نامه های اجراشده
Collapse آموزش پژوهش بالینیآموزش پژوهش بالینی
آموزش پژوهش
ثبت نام کارگاه های معاونت
مقالات واحد
دریافت گواهی شرکت در وبینار
بانک های اطلاعاتی
معرفی معاونت
فرصت مطالعاتي
واحد توسعه تحقيقات باليني دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراهاوکمیته ها</span>شوراهاوکمیته ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای پژوهشی</span>شورای پژوهشی
آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته کارشناسان پژوهشی</span>کمیته کارشناسان پژوهشی
اعضاء وارکان
کمیته تعیین اولویت های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته تالیف وترجمه</span>کمیته تالیف وترجمه
تسهیلات وامکانات قابل اختصاص برای کتاب
لیست تالیف وترجمه کتاب ها
لیست تالیف کتاب
لیست ترجمه کتاب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای نشریات دانشگاه</span>شورای نشریات دانشگاه
شورای نشریات دانشگاه
صورتجلسات نشریات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراازمايشگاه جامع تحقيقات</span>شوراازمايشگاه جامع تحقيقات
اعضاء شورا
شوراازمايشگاه جامع تحقيقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مجله وخبرنامه</span>مجله وخبرنامه
مجلات دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیکی</span>خدمات الکترونیکی
خدمات قابل ارائه معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جدول زمانبندی برنامه معاونت</span>جدول زمانبندی برنامه معاونت
صفحه اصلی جدول زمانبندی برنامه معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اولویت های پژوهشی</span>اولویت های پژوهشی
واحدهاومعاونت ها
دانشکده ها
مراکزتحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندها</span>فرآیندها
فرآیندهای معاونت
فرم های معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه ها</span>کارگاه ها
صفحه اصلی کارگاه
کارگاه های برگزار شده 95
كارگاه هاي 96
كارگاه هاي برگزارشده 97
كارگاه هاي برگزارشده 98
کارگاه های برگزارشده سال1399
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ترفیع سالیانه اساتیددانشگاه</span>ترفیع سالیانه اساتیددانشگاه
صفحه اصلی ترفیع سالیانه
فرم الكترونيكي
گزارش گيري فرم ترفيع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ملاک انتخاب پژوهشگربرتر</span>ملاک انتخاب پژوهشگربرتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> صفحه اصلی پژوهشگربرتر</span> صفحه اصلی پژوهشگربرتر
سایر فعالیتهای واجد امتیاز
پژوهشگران جوان
منابع الکترونیکی دانشگاه
سیمینارهفتگی ژورنال کلاب
سالن ویدئوکنفرانس
لینک های مرتبط
لینکهای مفید
نقشه سایت
ارتباط با ما
آيين نامه ها
طرح هاي خاتمه يافته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اولويت پژوهشي</span>اولويت پژوهشي
اولويت پژوهشي معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همایش پژوهش درتوسعه سلامت</span>همایش پژوهش درتوسعه سلامت
همایش 1390
همایش 1391
همايش هاي برگزارشده
11
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صفحه اصلي سايت دانشگاه</span>صفحه اصلي سايت دانشگاه
مراكز تحقيقاتي دانشگاه
مجلات علمي دانشگاه
آدرس affوارم مراكزتحقيقاتي
گروه هاي پژوهشي
Collapse دفترمالكيت فكريدفترمالكيت فكري
مديريت دفتر مالكيت فكري
كارشناس دفتر مالكيت فكري
معرفي وچشم اندازدفتر
اطلاعات تماس دفتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اخبار</span>اخبار
عكس همايش مد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای مرکز</span>واحدهای مرکز
رئیس مرکز
کارشناس مرکز
فرم کارگاه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حیواتات آزمایشگاهی</span>حیواتات آزمایشگاهی
اشتراک گذاری بافت ها ومواد بیولوژیک حیوانات آزمایشگاهی
Collapse منو عمودي سمت راستمنو عمودي سمت راست
حوزه معاونت تحقيقات وفناوري
مديريت توسعه وارزيابي تحقيقات
مديريت اطلاع رساني پزشكي
گروه توسعه فناوري سلامت
Collapse منو عمودي سمت چپمنو عمودي سمت چپ
اساتيد،كاركنان ودانشجويان
مجلات دانشگاه
شوراهاوكميته ها
سامانه-آيين نامه ها وفرم هاكليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal