معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر
كارآزمايي باليني نما

در دام نوشتن كارآزمايي باليني نما نيفتيم...

در مطالعات كارآزمايي نيت بايد يافتن پاسخ براي يك سوال پاسخ داده نشده باشد، اگر مطالعه خود را با نيت هاي غير از اين شروع مي كنيد بدانيد كه ممكن است خود را گرفتار در تله مطالعات بيهوده و كارآزمايي باليني نما ببينيد.

راهنماي احتراز از مطالعات كارآزمايي باليني نما

تحقيق تكراري:

مثال: تعيين تاثير اجراي بسته آموزشي خودمديريتي ديابت در سالمندان مبتلا به ديابت نوع دوم.

ارتقاي كيفيت خدمات :

مثال: بررسي تاثير آموزش مديريت كيفيت بر سرپرستان اتاق عمل بر كيفيت استانداردهاي اتاق عمل بيمارستان هاي وابسته به ....

مداخله مبهم:

مثال: يك گروه در طي 8 جلسه آموزش مهارت هاي زندگي مي بينند.

نبود پيامدهاي سلامت:

تنها مطالعات كارازمايي نياز به ثبت دارند كه پيامدها (متغيرهاي پاسخ) سلامت دارند. اگر متغيرهاي پاسخ شما متغيرهاي سلامت نيستند، مطالعه شما نياز به ثبت ندارد. تعريف كارازمايي هاي باليني كه نياز به ثبت دارند شامل :

آزمايشات باليني پزشكي دارويي يا مداخلات رفتاري تجربي ممكن است در چهار مرحله انجام شود:

1)      آزمايشات در ابتدا براي  ارزيابي ايمني  (به عنوان مثال ، براي تعيين دامنه دوز ايمن و شناسايي عوارض جانبي) و براي اولين بار در مداخله پزشكي جديد در گروه كوچكي از افراد (مثلاً 20-80) آزمايش مي كنند.

2)      كارآزمايي هاي باليني براي تعيين اثربخشي و ارزيابي بيشتر ايمني آن ، در يك گروه بزرگتر از افراد (چند صد نفر)   مداخلات زيست پزشكي يا رفتاري را مطالعه مي كنند.

3)      مطالعات با مقايسه مداخله با ساير مداخلات استاندارد يا آزمايشي و نظارت بر عوارض جانبي و همچنين جمع آوري اطلاعاتي كه به شما امكان مي دهد تا تأثير مداخله زيست پزشكي يا رفتاري را در گروههاي بزرگي از افراد (از چند صد تا چند هزار نفر) بررسي كنيد.

4)      مطالعاتي كه پس از انجام مداخله صورت مي گيرد براي عرضه ارائه مي شوند. اين مطالعات براي نظارت بر اثربخشي مداخله در جامعه عمومي و جمع آوري اطلاعات در مورد هرگونه عوارض جانبي مرتبط با استفاده طراحي شده است.

ارزشيابي برنامه هاي بهداشتي:

مثال: ارزشيابي برنامه توانمند سازي زنان نخست زا مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده.

منبع:
معاونت تحقيقات و فنآوري
تعداد بازدید:
17367
تاریخ:
1398/09/11
Powered by DorsaPortal